7 клас

Програмний матеріал для підготовки до вступу в ПЛ НТУУ «КПІ» м.Києва

Математика

Англійська мова

Математика

Подільність чисел

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 4,5,7, 8,9, 10,11,13.
Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники.
Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа. Властивості взаємно простих чисел. Ознаки подільності на складені числа.
Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

Звичайні дроби

Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника.
Порівняння дробів.
Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів.
Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.
Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.
Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.
Розв’язування текстових задач.

Відношення і пропорції

Відношення. Основна властивість відношення.
Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції. Пропорція. Основна властивість пропорції. Похідні пропорції. Пряма та обернена пропорційні залежності. Поділ числа у даному відношенні. Розв’язування текстових задач за допомогою пропорції. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Задачі економічного змісту. Розв’язування задач на суміші і сплави, розчини.
Розв’язування задач з відсотками за допомогою рівнянь..
Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.
Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга.

Раціональні числа та дії над ними

Додатні та від’ємні числа. Число 0.
Координатна пряма.
Протилежні числа. Модуль числа.
Цілі числа. Раціональні числа.
Порівняння раціональних чисел.
Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.
Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.
Рівняння. Основна властивість рівняння.
Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова.
Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.

7-math

^Нагору

Англійська мова

Лінгвістичні компетенції Лексична Елементи зовнішності людини.
Риси характеру.
Види магазинів.
Асортимент товарів.
Гроші.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.
Назви проїзних документів.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.
Граматична

Артикль: Означений і неозначений, відсутність артиклю перед географічними назвами.

Іменник: Власні і загальні назви.

Дієслово: Present/Past/Future Simple; Present/Past Continuous. Present/Past Perfect.

Майбутня дія за допомогою структури ‘going to’ та Present Continuous.

Модальні дієслова і структури: can, could, may, must, have to, should/shouldn’t, would / wouldn’t (like)

Займенник: абсолютні mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.

Прикметник: Якісні, розміру, кольору, віку.

Прислівник: Способу дії (slowly, well, etc.); частотні (twice a day, etc.), часу (already, just, yet, etc.), ступеня (a lot, a little, very, too, rather, etc.), Ступені порівняння прислівників.

Сполучник: so, then, but, because, so, as … as, so … as.

Числівник: Кількісні і порядкові до 1000.

Прийменник:Часу from, to, by, during, till/until приналежності of, with, without.

На кінець 6-го класу учні повинні уміти:

Говоріння

Монологічне мовлення

 • Логічно будуювати висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
 • Описувати події, явища, об’єкти, людей, тварин;
 • Висловлювати своє ставлення до предметів, осіб тощо; дають свою оцінку явищам, подіям тощо;
 • Робити зв’язні повідомлення про свою / чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.

Обсяг висловлювання у межах 12 речень

Діалогічне мовлення

 • спілкуватися, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 • брати участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
 • під час спілкування демонструють володіння набутим мовним та мовленнєвим матеріалом.

Висловлювання кожного у межах 10 речень, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання

 • читати (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
 • розуміти зміст листів, листівок особистого характеру.

Обсяг у межах 600 друкованих знаків

Письмо

 • підтримувати писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
 • описувати предмет, особу, події, явища, об’єкти;
 • висловлювати своє ставлення до предметів, осіб тощо: давати свою оцінку явищам, подіям тощо;
 • робити зв’язні повідомлення про свою / чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.

Обсяг письмового повідомлення у межах 12 речень

^Нагору