6 клас

Програмний матеріал для підготовки до вступу в ПЛ НТУУ «КПІ» м.Києва

Математика

Англійська мова

Математика

Натуральні числа. Геометричні фігури і величини

Натуральні числа. Число нуль. Відрізок. Вимірювання і побудова відрізка. Промінь, пряма. Координатний промінь.
Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел. Властивості додавання.
Кут. Вимірювання і побудова кутів. Транспортир. Шкали. Види кутів. Бісектриса кута.
Множення натуральних чисел. Властивості множення. Квадрат і куб числа.
Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею.
Розв’язування текстових задач за допомогою графічних схем (задачі на знаходження чисел за їх сумою та різницею, задачі на частини).
Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули.
Рівняння. Розв’язування рівнянь.
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.
Прямокутник, квадрат та їх периметри.
Трикутник, його периметр. Види трикутників.
Рівність фігур. Величина.
Площа прямокутника. Площа квадрата.
Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Формули об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба.

Дробові числа

Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа.
Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.
Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.
Розв’язування текстових задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом. Розв’язування текстових задач на всі види руху (зустрічний рух, рух в протилежних напрямках, рух з відставанням, рух навздогін, рух по воді).

Десяткові дроби

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Розряди десяткового дробу. Порівняння десяткових дробів. Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки. Періодичні десяткові дроби.
Додавання та віднімання десяткових дробів.
Розв’язування текстових задач прикладного змісту.
Множення десяткових дробів. Окремі випадки множення. Властивості множення. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа.
Ділення десяткового дробу на натуральне число. Основна властивість частки. Ділення на десятковий дріб. Окремі випадки ділення. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом.
Розв’язування текстових задач .
Спільні дії з десятковими та звичайними дробами. Розв’язування текстових задач. Розв’язування задач економічного змісту.

Відсотки

Поняття відсотка. Вираження відсотків у вигляді дробу і дробу у вигляді відсотків.
Знаходження відсотків від числа.
Знаходження числа за його відсотками.
Відсоткове відношення двох чисел. Знаходження відсоткового відношення двох чисел.
Розв’язування текстових задач з відсотками.
Розв’язування задач методом зведення до одиниці. Розв’язування задач  методом зведення до відповідних задач на дроби.

Наближені обчислення. Аналіз даних

Наближені обчислення. Округлення чисел.
Масштаб. Знаходження відстаней на географічній карті.
Середнє арифметичне. Розв’язування задач на знаходження і застосування середнього арифметичного кількох чисел.
Середнє значення величини. Розв’язування задач з використанням середніх значень (середня швидкість, урожайність, продуктивність тощо).
^Нагору

Зразок завдання

6-math

^Нагору

Англійська мова

Лінгвістичні компетенції Лексична Члени родини.
Професії.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Страви.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Природні явища.
Назви свят.
Святкові традиції.
Назви навчальних предметів.
Види діяльності на уроці.
Граматична

Артикль: Означений і неозначений.

Іменник: Злічувані та незлічувані іменники.

Дієслово: Present / Past / Future Simple; Present / Past Continuous. Tag-questions. There is / There are (із злічуваними та незлічуваними іменниками). Наказовий спосіб дієслова.

Модальні дієслова: can/could, may, must, have to.

Займенник: Особові, присвійні, об’єктні, вказівні, питальні, неозначені some, any, no, a lot (of); питальні who, whose; питальні how much / how many (із злічуваними та незлічуваними іменниками);

Прикметник: Ступені порівняння прикметників.

Прислівник: Частотні (always, usually, sometimes, often, never), місця (here, there), послідовності (first, next, etc.), часу (now, today, yesterday, tomorrow, already, yet).

Сполучник: and, or, but, because/

Числівник: Кількісні і порядкові до 100.

Прийменник: Напрямку (into, out of, etc.), місця (inside, outside, next to, etc.) і часу (in, on, at for, since, from… to…, during, by), приналежності (of, with, without)

Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

На кінець 5-го класу учні повинні уміти:

Говоріння

Монологічне мовлення

 • давати прості описи різноманітних знайомих об’єктів, близьких до своєї сфери інтересів;
 • розповідати про свої враження, висловлюючи почуття та власне ставлення;
 • розповідати про певні події в особистому житті, житті своєї сім’ї, друзів;

Орієнтовний обсяг висловлювання у межах до 10 речень.

Діалогічне мовлення

 • обмінюватися інформацією, перевіряти і підтверджувати її, справлятися з незвичайними ситуаціями і пояснювати, в чому проблема;
 • робити пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
 • реагувати на пропозиції, твердження тощо;
 • аргументувати свою думку з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
 • пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

Орієнтовний обсяг висловлювання кожного у межах 8 реплік.

Читання

 • розуміти основний зміст послідовного фактичного тексту, зміст якого пов’язаний зі сферою власних інтереів;
 • знайти основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
 • розуміти зміст листівок, листів особистого характеру;

Орієнтовний обсяг у межах 500 друкованих знаків.

Письмо

 • писати особистого листа;
 • писати короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;
 • давати прості описи різноманітних знайомих об’єктів, близьких до своєї сфери інтересів.;

Орієнтовний обсяг письмового повідомлення у межах 10 речень.

^Нагору