5 клас

Програмний матеріал для підготовки до вступу в ПЛ НТУУ «КПІ» м.Києва

Математика

Англійська мова

Математика

Багатоцифрові числа та дії з ними

Лічба в межах мільйона.
Читання та запис багатоцифрових чисел.
Утворення багатоцифрових чисел.
Порівняння багатоцифрових чисел.
Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків.
Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі.
Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел.
Арифметичні дії з багатоцифровими числами.

Дроби

Поняття «дріб».
Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу.
Дроби, які дорівнюють одиниці.
Порівняння дробів. Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу.

Просторові відношення. Геометричні фігури

Кут.
Прямокутник. Квадрат. Формули для обчислення периметра і площі прямокутника та квадрата. Трикутники.

Математичні вирази. Рівності.

Рівняння з однією змінною, у яких один компонент є числовим виразом. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками.
Вміння скласти вираз зі змінними (буквений вираз) за умовою задачі та знайти його значення.

Величини

Довжина
Одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр.
Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.

Маса
Одиниці вимірювання маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси.

Час
Одиниці вимірювання часу: секунда, хвилина, година, доба; проміжки часу: місяць, рік, століття.
Співвідношення між одиницями вимірювання часу.

Вартість
Одиниці вартості: гривня, копійка.
Співвідношення між одиницями вартості.

Швидкість
Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному русі. Одиниці швидкості.
Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули для їх обчислення.

Площа
Площа. Порівняння об’єктів за площею.
Одиниці площі – квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр, квадратний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар. Вимірювання площі палеткою.
Формула площі прямокутника.
Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них.

Сюжетні задачі

Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.
Задачі, що містять знаходження дробу від числа, числа за значенням його дробу.
Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.
Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події.
Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Задачі на подвійне зведення до одиниці.
Задачі на пропорційне ділення.
Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.
Задачі на спільну роботу.
Задачі, на рівномірний прямолінійний рух двох тіл в різних напрямках.
^Нагору

Зразок завдання

1. Скільки сантиметрів в 22 метрах?
а) 220; б) 2200; в) 22000; г) 220000

2. Знайти четверту частину від числа 500
а) 125; б) 135; в) 145; г) 155

3. Яке число потрібно помножити на 12, щоб отримати 156?
а) 12; б) 13; в) 14; г) 16

4. Знайти периметр прямокутника , якщо його сторони рівні 3 м і 7 дм.
а) 370 см; б) 640 см; в) 740 см; г) 840 см

5. Яка з рівностей є правильною?
а) 0·10=10; б) 1·1=0; в)7·1=7; г) 7·7=1

6. Коли в діжку влили 40 л води, то заповнили її п’яту частину. Скільки літрів води вміщує бочка?
а) 200 л; б) 8 л; в) 48 л; г) 52 л

7. Заняття спортивної секції розпочалися о 10 год 45 хв і закінчилися о 12 год 15 хв. Скільки часу тривали заняття?

8. Розв’язати рівняння і зробити перевірку:
(410 d) : 7+70=120

9. Виконати дії:
а) 4 м 9 см +32 дм 1 см;
б) 8 дм 4 см – 49 см 3 мм

10. До готелю приїхало 110 туристів. Їх розселили у 15 малих кімнатах, по 2 туристи у кожній, та у великі кімнати, по 4 туристи в кожній. Скільки великих кімнат зайняли туристи?

^Нагору

Англійська мова

Лінгвістичні компетенції Лексична Населені пункти (місто, село, довкілля.)
Опис природи.
Види помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту. Покупки.
Улюблені дитячі герої.
Свята.
Вільний час.
Види дозвілля.
Граматична

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків

у комунікативних ситуаціях).

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок

багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Структура to be going to.

Іменник: однина, множина.

Прикметник ступені порівняння

Займенники: особові,присвійні, вказівні.

Артикль: означений, неозначений.

Числівник 1-100, порядкові числівники.

Питальні слова (в складі структур) : What? Where? When? How? How much? How many?

Сполучник: then, or.

Безособові речення: It’s sunny.

На кінець 4-го класу учні повинні уміти:

Говоріння

Монологічне мовлення

 • Робити короткі повідомлення про повсякденні і минулі події;
 • Описувати свій клас, кімнату, ігри, забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
 • Висловлювати своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
 • Висловлювати певні емоції

Обсяг висловлювання  –  8-9 речень

Діалогічне мовлення

 • Розуміти і реагувати на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуації спілкування;
 • Ініціювати і закінчувати діалог;
 • Підтримувати спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
 • Розігрувати короткі сценки, виступаючи у певних ролях;
 • Брати участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
 • Емоційно забарвити діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.

Висловлювання кожного  –  6 – 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні

Читання

 • читати вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
 • розуміти основний зміст різнопланових текстів;
 • читати і розуміти нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.

Обсяг  –  350-400 друкованих знаків

Письмо

 • писати слова, словосполучення, речення;
 • оформити лист, листівку-вітання;
 • описати місце, помешкання, явище.

Обсяг письмового повідомлення  –  8-9 речень

^Нагору