Правила прийому до 2-10 класів

Правила конкурсного приймання до
Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ” м. Києва
у 2-10 класи

Дані правила розроблено відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.03 р. №389, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.07.03 р. за № 547/7868 та на підставі Статуту Ліцею.

Загальні положення

1.1. Приймання учнів до Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ” м. Києва здійснюється на конкурсній основі.

Приймання учнів на вакантні місця до спеціалізованих класів більш ранніх ступенів навчання, що входять до складу ліцею, здійснюється на конкурсній основі на підставі результатів письмових іспитів (співбесід).

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання до Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ” м. Києва оголошуються за два місяці до його початку. Умови і терміни проведення конкурсу розміщуються на офіційному сайті Ліцею www.pl.kpi.ua та у його приміщеннях.

2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, розміщується на офіційному сайті ліцею .

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться у червні після закінчення навчального року. За наявності вільних місць можливе додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, проводитися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому кількість учнів у класі не може перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань в ліцеї створюється приймальна комісія, а для проведення конкурсних випробувань до спеціалізованих класів більш ранніх ступенів навчання, що входять до складу ліцею педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної та педагогічної комісій залучається практичний психолог. Головою приймальної та педагогічної комісій є директор навчального закладу або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної та педагогічної комісій; її склад затверджується наказом директора.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх заступають, що подається на ім’я директора ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу. Приймальна комісія може відмовити у праві брати участь у конкурсі учням, які мають річні оцінки з профільних дисциплін нижче 7 балів та із загальноосвітніх ди­с­ци­п­лін оцінки першого рівня.

2.8. До приймальної та педагогічної комісій можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують рівень здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

Проведення конкурсу

3.1. Умови і порядок проведення конкурсного приймання для учнів, які вступають до 2-4 класів розробляються адміністрацією ліцею, виносяться на обговорення   педагогічної ради та затверджуються директором ліцею.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-10-х класів ліцею, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в письмовій формі.

Чисельність приймальної та предметної комісій, форма проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше трьох з урахуванням співбесіди) визначається щороку наказом директора ПЛ.

3.2. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними комісіями вчителів (кафедрами) та затверджуються директором Ліцею.

Можливе часткове використання творчих завдань.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директора Ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.4. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.6. Приймання учнів до ліцею може відбуватися за співбесідою, якщо дитина навчалася раніше в навчальному закладі того самого типу та/або спеціалізації.

3.7. Учасники міжнародних олімпіад, призери III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.8. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

3.11. Учням, які пройшли рейтингове тестування під час проведення Днів відкритих дверей у ліцеї, за заявою батьків можуть бути зараховані, отримані ними оцінки, як результати вступних випробовувань до ліцею.

Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії, особистої заяви батьків або осіб, які їх заступають, що подається на ім’я директора ліцею та документів визначених п. 4.2 цих правил. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Для зарахування учня до ліцею батьками або особами, які їх заступають подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заступають, незгодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом. Додаткові випробування під час розгляду апеляції не проводяться.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.